Polityka prywatności

Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje dane. Zdajemy sobie sprawy z ogromnej odpowiedzialność, dlatego zapewniamy ich jak najlepsze bezpieczeństwo.

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Virtus Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Stefana Batorego 28-32 , 81-366 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gdańsk, SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000459017, NIP: 5851466250, zwany dalej Virtus Logistics Sp. z o.o..,

 

Dane osobowe zbierane przez Omida Group w której są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

 

Virtus Logistics Sp. z o.o. dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji jej przekazanych, a dotyczących jej Klientów. Virtus Logistics Sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak równiez przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu, Virtus Logistics Sp. z o.o.. opracowała wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Virtus Logistics Sp. z o.o. stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

 

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Virtus Logistics Sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Dane osobowe

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Virtus Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Stefana Batorego 28-32 , 81-366 Gdynia, e-mail: administracja@virtuslogistics.pl W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

 • poczty elektronicznej: administracja@virtuslogistics.pl
 • poczty tradycyjnej: Stefana Batorego 28-32 , 81-366 Gdynia

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w następujących celach, w oparciu o podstawę prawną ogólnego rozporządzenia ochrony danych art.6 ustawy, zwanej RODO:

 

 1. Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, są przez Virtus Logistics Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 2. Kontakt z Virtus Logistics Sp. z o.o.. poprzez stronę internetową wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.
 3. Dane udostępnione w treści umowy zawieranej z Virtus Logistics Sp. z o.o. są wykorzystywane w celu:
 4. Wykonania umowy świadczenia usługi tj. zlecanie przesyłki, złożenia oferty przewozu, umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikami w celu zawarcia umowy/zlecenia/negocjacji, informowania o statusie przesyłki, i, akceptacji przesyłki do realizacji
 5. Ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami egzekucyjnymi, zamówienia usług oraz innych czynności niezbędnych do udowodnienia istnienia roszczenia lub czynności wynikających z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków, udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w jakiejkolwiek innej formie.

Prawa wynikające z RODO i czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 

 1. Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, są przez Virtus Logistics Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 2. Kontakt z Virtus Logistics Sp. z o.o.. poprzez stronę internetową wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.
 3. Dane udostępnione w treści umowy zawieranej z Virtus Logistics Sp. z o.o. są wykorzystywane w celu:
 4. Wykonania umowy świadczenia usługi tj. zlecanie przesyłki, złożenia oferty przewozu, umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikami w celu zawarcia umowy/zlecenia/negocjacji, informowania o statusie przesyłki, i, akceptacji przesyłki do realizacji
 5. Ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami egzekucyjnymi, zamówienia usług oraz innych czynności niezbędnych do udowodnienia istnienia roszczenia lub czynności wynikających z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków, udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w jakiejkolwiek innej formie.